Politika kvality DSS LIBERTAS

STRATEGICKÁ VÍZIA

Zariadenie sociálnych služieb Libertas Lučenec dosiahne prostredníctvom napĺňania štandardov vysokú kvalitu ponúkaných služieb tak, aby sa kvalita ponúkaných služieb stala prirodzenou súčasťou a hodnotou všetkých prijímateľov, zamestnancov a ostatných zainteresovaných strán.

POSLANIE

Našou filozofiou je poskytovať prijímateľom kvalitné sociálne služby v súlade so štandardami sociálnych služieb, zavádzať inovatívne metódy, pracovnú činnosť, pripraviť ich na zmenu postoja k životu a začlenenie do spoločnosti tak, aby aj pre svoj nepriaznivý zdravotný stav žili kvalitný a plnohodnotný život a aby boli zachované ich základné ľudské práva a hodnoty.

HODNOTY

A preto integrita, dobré meno zariadenia, dôvera prijímateľov a všetkých zainteresovaných patria k našim najdôležitejším hodnotám. Ich ochrana je prvoradou úlohou je prvoradou úlohou každého z nás. Poslaním zariadenia je zasadzovať sa za rešpektovanie ľudskej dôstojnosti a sociálnych práv prijímateľov. Všetci zamestnanci zariadenia konajú v súlade s etickým kódexom, zachovávajú vysoký morálny štandard vo vzťahoch a utvárajú pracovné prostredie hodné dôvery a úcty. Uznávajú etické princípy ako sú zodpovednosť, čestnosť, humanizmus, tolerancia a ochrana životného prostredia. Prijímateľ sociálnych služieb je našim rovnocenným partnerom – jeho spokojnosť je našou prioritou.

CIELE KVALITY

Vedenie organizácie si uvedomuje svoju zodpovednosť za kvalitu poskytovaných sociálnych služieb, v zmysle normy  ISO 9001 stanovuje politiku kvality.

Politika kvality predstavuje systematickú starostlivosť o kvalitu poskytovaných sociálnych služieb  v oblasti sociálnej starostlivosti, ako aj kvalitu všetkých ostatných činností s hlavným cieľom uspokojovať požiadavky a potreby našich klientov.

Pre naplnenie vízie sú stanovené nasledovné zásady politiky kvality:

 • Systém manažérstva kvality uplatňovať ako stabilný proces trvalého zlepšovania rozvoja  zariadenia
 • Uplatňovať systém kvality štandardov ako nástroj trvalého zlepšovania poskytovaných služieb
 • Cieľavedome vytvárať dlhodobé, pozitívne väzby s prijímateľom sociálnej služby a vonkajším prostredím, osobitne so subjektmi, ktorých poslanie je príbuzné
 • Poznať individuálne potreby každého prijímateľa sociálnej služby a tie osobným prístupom riešiť. Na poznaní potrieb prijímateľa sociálnej služby sa zúčastňujú všetci zamestnanci ZSS.
 • Neustále monitorovať spokojnosť prijímateľa sociálnej služby a ich rodinných príslušníkov s poskytovaním sociálnej starostlivosti so zameraním na zaopatrenie, stravovanie, ubytovanie a sociálne služby.
 • V diagnostických a rehabilitačných procesoch neustále zabezpečovať bezpečnosť prijímateľa sociálnej služby.
 • Všetky činnosti, ktoré majú vplyv na kvalitu sociálnych služieb musia byť vykonávané kompetentným a kvalifikovaným personálom. Neustále plánovane zvyšovať kvalifikáciu zamestnancov.
 • Riadiť sa platnými zákonmi a normami.
 • Sledovať najnovšie trendy v oblasti sociálnych činností a tie implementovať na podmienky nášho zariadenia.
 • Neustálym monitorovaním procesov a prijímaním opatrení trvalo zlepšovať Systém manažérstva kvality.
 • Monitorovaním rizík zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb
Scroll to Top