Ekonomicky oprávnené náklady

Podľa § 72 ods. 20 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991/ Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o sociálnych službách”) povinný zverejniť priemerné ekonomicky oprávnené náklady za jednotlivé druhy poskytovaných sociálnych služieb za predchádzajúci rok.

Podľa tohto zákona priemerné ekonomické oprávnené náklady u jednotlivých druhov sociálnych služieb

Scroll to Top