O nás

Každému patrí úcta, kto iným pomáha niesť ťažké bremeno osudu…

Vitajte na stránke Domova sociálnych služieb LIBERTAS, Tuhárske námestie 2578/11, 984 01 Lučenec.

Zriaďovateľom zariadenia je Banskobystrický samosprávny kraj.  DSS LIBERTAS Lučenec je rozpočtová organizácia s vlastnou právnou subjektivitou poskytujúca služby v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, zariadenie je svojimi príjmami a výdavkami napojené na rozpočet BBSK.

Z historického hľadiska – brány domova na Haličskom zámku sa otvorili v roku 1965, bývalý DD na Tuhárskom námestí 10 bol daný do užívania v roku 1958, penzión Ambra vznikol v roku 1990 a v máji 2011 sa tieto tri zariadenia zlúčili do jedného. Do 31.12.2019 bol  DSS LIBERTAS najväčším zariadením v pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja so schválenou kapacitou  360 prijímateľov sociálnych služieb.

Od 1.1.2020 sa zariadenie rozdelilo na tri samostatné zariadenia. DSS LIBERTAS poskytuje sociálne služby v súlade so zákonom 448/2008 Z.z. o sociálnych službách dospelým mužom s duševnými poruchami, poruchami správania s celoročnou pobytovou formou. Kapacita zariadenia je v súčastnosti 96 prijímateľov sociálnych služieb. V rámci systému manažérstva kvality získalo zariadenie v roku 2009 certifikát kvality ISO 9001, ktorý je pravidelne obnovovaný.

Areál je vhodne situovaný na okraji mesta, mimo dopravného ruchu nie je však príliš vzdialený od centra mesta, obchodnej siete, rôznych kultúrnych, duchovných a spoločenských ustanovizní, nemocnice, mestskej hromadnej dopravy. Zariadenie sa rozprestiera na celkovej rozlohe cca 9368 m2.  Zastavaná plocha je cca 1054 m2,  nezastavané a trávnaté plochy sa rozprestierajú na rozlohe cca 8314 m2. . Nachádza sa tu pekný upravený park, kde je našim PSS umožnené kedykoľvek tráviť svoj voľný čas .

Zariadenie je pre verejnosť otvorené celý deň mimo nočného kľudu od 22:00 hod.  do 6:00 hod. Sociálne poradenstvo poskytujeme v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 15.00 hod.

Našou filozofiou je poskytovať prijímateľom kvalitné sociálne služby v súlade so štandardmi sociálnych služieb, zavádzať  inovatívne metódy, pracovnú činnosť, pripraviť ich na zmenu postoja k životu a začlenenie do spoločnosti, aby aj pre svoj nepriaznivý zdravotný stav žili kvalitný a plnohodnotný život.

Scroll to Top