Naše služby

Zariadenie sociálnych služieb

V Zariadení sociálnych služieb (ZSS) sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmene

Poskytuje

Zabezpečuje

Utvárajú podmienky

Kapacita zariadenia pre službu Domov sociálnych služieb je 96 miest.

Doplnkové služby

Pre našich prijímateľov sociálnej služby  sú k dispozícií nasledovné služby:

Informácie o úhradách

Pri stanovení výšky úhrad vychádzame zo zákona NRSR 488/2008 Z.z.o sociálych službách v súlade so Všeobecným záväzným nariadenia BBSK č. 43/2023 Všeobecného záväzného nariadenia Banskobystrického samosprávneho kraja o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad v zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK , ktorým je upravený spôsob platenia úhrad občanov za poskytnuté sociálne služby v DSS.

Úhrady klientov v našom zariadení sa pohybujú v sume cca 400 Eur (závisí to od stupňa odkázanosti na sociálnu službu, typu stravy a veľkosti podlahovej plochy izby)

Strava

Pri stanovení výšky úhrad vychádzame zo zákona o sociálnych službách 448/2008 a zo Všeobecne záväzného nariadenia BBSK č. 49/2023, ktorým sú upravené podmienky poskytovania sociálnych služieb a platenia úhrad klientov za poskytnuté sociálne služby v ZSS v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.

Ubytovanie

Pri stanovení výšky úhrad vychádzame zo zákona o sociálnych službách 448/2008 a zo Všeobecne záväzného nariadenia BBSK č. 49/2023, ktorým sú upravené podmienky poskytovania sociálnych služieb a platenia úhrad klientov za poskytnuté sociálne služby v ZSS v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.

Výška celkovej sumy úhrady za platené služby v DSS LIBERTAS sa v kalendárnom mesiaci určuje ako 30 násobok dennej sadzby za odborné, obslužné a ďalšie činnosti v zmysle VZN BBSK č.49/2023.

Scroll to Top