Zoznam platných vnútorných aktov riadenia

Poriadky

 • P 01    organizačný poriadok
 • P 02/0 prevádzkový poriadok LIBERTAS
 • P 02/1 prevádzkový poriadok AMBRA
 • P 02/2 prevádzkový poriadok Tuhárske námestie
 • P 03    domáci poriadok
 • P 04    pracovný poriadok
 • P 05    registratúrny poriadok a plán
 • P 06    prevádzkový poriadok pre kotolňu
 • P 07    mzdový poriadok

Smernice

 • IS 01   zásady postupu pri VO
 • IS 02   vykonávanie finančnej kontroly
 • IS 03   vedenie účtovníctva a obeh účtovných dokladov
 • IS 04   tvorba rozpočtu
 • IS 05   inventarizácia majetku
 • IS 06   smernica BOZP
 • IS 07   autoprevádzka
 • IS 08   riešenie nezhôd a sťažností
 • IS 09   bezpečnostný projekt
 • IS 10   o postupe prijímania občanov do ZSS
 • IS 13   stanovenie iných činností
 • IS 14   smernica o cestovných náhradách
 • IS 15   uplatnenie zásad rovnakého zaobchádzania a ochrana pred diskrimináciou osôb 
 • IS 16   o opravných položkách k pohľadávkam
 • IS 17   o evidencii a spôsobe použitia finančných a vecných darov
 • IS 18  zásady telesného a netelesného obmedzenia PSS
 • IS 19  podmienky kvality poskytovaných sociálnych služieb

Príkazy riaditeľa

 • 1/2014 Rozhodnutie – dovolené odchýlky pri používaní pomocných meradiel oproti interným etalónom
 • 2/2014 O postupe pri nakladaní s finančnými prostriedkami  PPS,
 • 1/2016 Na vykonanie inventarizácie majetku PSS  + dodatok č. 1
 • 1/2018 Schvaľovanie nákupov

KOLEKTÍVNA ZMLUVA 2019

Scroll to Top